23w5009: Harnessing the power of latent structure models and modern Big Data learning

(December 10 - 15, 2023)


23w5009 Group Photo


SpeakersJi Zhu Jiaying Gu Jyoti U. Devkota Lan Gao Lixing Zhu Nikolaos Ignatiadis Ping Ma Puyu Zhao Qiong Zhang Tracy Ke Tracy Ke (2) Wanjie WangOther PhotosDiscussion 1 Discussion 2 Discussion 3 Discussion 4 Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Working
Back to 23w5009 event webpage

Back to Banff International Research Station website